۱۰۰ کاربر برتر شرکت کننده در آزمون‌ها به تفکیکرتبه‌ی کاربران دوره‌ی متوسطه‌ی اوَل

رتبه تصویر نام و نام‌خانوادگی پایه تعداد سوال امتیاز رتبه تصویر نام و نام‌خانوادگی پایه تعداد سوال امتیاز